tirsdag 30. oktober 2012

Hva vil du oppnå med bruk av IKT i skolen?

Det blir kjøpt inn mye flott IKT utstyr og alle roper på digital kompetanse. Men bevisstheten om hvorfor vi bruker IKT, og hva vi vil oppnå med det, er ofte merkelig lav. IKT satsningen kan få totalt forskjellig utrykk på fra skole til skole. To ulike måter å tenke IKT på er muligens noe av årsaken til dette.

Den ene retningen satser på å bruke IKT til å effektivisere det daglige skolearbeidet. Oppgaver som kunne vært gitt i en bok eller på et ark, gis digitalt. Fordelene ved det er mange. Elevene får raskere respons og læreren kan følge elevens utvikling. Elevenes oppgaver kan forholdsvis enkelt tilpasses den enkelte elev og mange elever opplever det mer lystbetont å jobbe digitalt.  Det utvikles stadig bedre verktøy for å jobbe på denne måten. Elevene kan være selvstendige og lære seg nytt lærestoff ved å følge sin egen progresjon, skritt for skritt. Eksempel på denne måten å jobbe på er: Kahns Academy. Her ser elevene  instruksjonsvideoer, løser oppgaver som de må klare for å gå videre til neste nivå.. På denne måten kan hver elev sitte med hver sin pc og jobbe i sitt tempo og på denne måten lære seg det som kreves for å bestå en test og oppnå læringsmålene. 
Den andre retningen tar utgangspunkt i kommunikasjon, samarbeid og deling. Man fokuserer på alle mulighetene Internett gir for å lære av andre. Når verdens samlede kunnskap og ekspertise er tilgjengelig med et tastetrykk, må skolen utnytte alle mulighetene for læring dette gir.  Elevene kommer til skolen nysgjerringe og lærelystne, de bør gis virkelige problemer de skal samarbeide om å løse. De skal  oppleve at skolen er relevant og har sammenheng med resten av livet deres, og der har teknologien en stadig større plass. Læreren er veileder  i informasjonsflommen og gir eleven de beste digitale verktøyene for å samarbeide. Elevene blir oppmuntre å lære av elever i sin egen klasse, men også av mennesker i resten av verden. Elevene samarbeider om å løse problemer, og bruker digitale verktøy til å presentere resultatene, for læreren, klassen...og kanskje resten av verden? Prosjektbaserte oppgaver er eksempel på denne måten å satse på. Men også blogging, diskusjonsforum, sosiale medier, Youtube osv. passer inn i denne måten å tenke rundt IKT i skolen.


Hvilken av de to måtene å tenke IKT på mener du er viktigst?
Heldigvis trenger vi ikke velge, og mye IKT arbeid er en blanding av de to retningene. 
Bevissthet rundt hvilken retning man går i, vil uansett være viktig.

Les denne boken: Why school, Will Richardson  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar