onsdag 19. september 2012

Hva er personlig læring ?


Et begrep som stadig oftere dukker opp i forbindelse med IKT og læring er : Personlig læring. Jeg har lest endel om dette og skriver her om hvordan jeg forstår begrepet.

Personlig læring er en tilnærming til læring som kan best sammenlignes den læringen som forgår når vi skal lære oss en ny hobby. Vi tar utgangspunkt i noe vi er interessert og engasjert  i.  Vi opsøker ulike kilder, stiller spørsmål til andre med samme hobby og vi melder oss kanskje inn i en klubb. Med andre ord, vi lærer i interaksjon med andre. Læringen er lystbetont og lekpreget, vi kan selv velge på hvilken måte vi ønsker og lære på. Læringen oppleves relevant og vi opplever selvsagt personlig eierskap til det vi lærer. Vi deler mer enn gjerne med oss av det vi selv kan og deltar gjerne for å bidra til at andre får glede av den samme hobbyen.

Kan læring på skolen foregå på denne måten? 

Tenk å få gå på en skole der læring tar utgangspunkt i noe du er interessert og engasjert i, noe du opplever som relevant i ditt liv. Tenk å få gå på en skole der du får lære sammen med andre, også mennesker på andre steder i verden. Tenk om læring kan oppleves lystbetont, at du føler personlig eierskap til det du lærer. Tenk om læringen er så engasjerende at du føler behov for å dele med andre og delta i et felleskap der alle lærer mer. 

Kan de nye teknologiske verktøyene hjelpe oss til å skape personlig læring? Jeg tror det. Innenfor gitte rammer må elevene settes fri til å utforske, skape, dele, samarbeide og lære. Det er en ny kultur for læring. Det er livslang læring.Fra senter for IKT i utdanningen: http://www.uninettabc.no/content/8976/
Personlig læring og PLE
Personal Learning Environment (PLE) er et begrep som får stadig større oppmerksomhet i litteratur og i diskusjon om IKT og læring. PLE er mer et begrep enn et konkret produkt. Det eksisterer ikke noen enhetlig definisjon av PLE som alle enes om, men en del fellesnevnere er det.
Først og fremst er det verd å merke seg
  • Personal - det er en personlig læringsomgivelse. Det indikerer at den er tilpasset den enkelte bruker. Dette sier riktignok ingenting om hvorvidt brukeren selv må ha tilrettelagt den, eller om noen andre kan ha gjort det for ham. 
  • Learning - læringsbegrepet i livslangt perspektiv, ikke kun knyttet til skole og undervisning.
  • Environments - omgivelser for læring, med andre ord, som er spesielt tilpasset den enkelte bruker.  
Når vi snakker om PLE så refereres det vanligvis til digitale læringsressurser, og i dag spesielt til web2.0 ressurser, for å utnytte de muligheter for læring som finnes.
Et PLE handler mye om hvordan vi setter disse web2.0 ressursene i system, hvordan vi utnytter de ressurser for kunnskap og læring som er tilgjengelig for oss. Hvilke verktøy ønsker vi å bruke, hvilke verktøy er mest hensiktsmessige for å få den kunnskapen vi trenger og ønsker når vi ønsker den, og på en måte som best tjener vårt behov? Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar